• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg

Informace dle zákona č.106/1999 Sb

 1. Úplný oficiální název
  OBEC SKRŠÍN

 2. Důvod a způsob založení
  naleznete v sekci organizace

 3. Organizační struktura
  naleznete v sekci zastupitelstvo

 4. Kontaktní spojení + poštovní adresa + úřední hodiny
  naleznete v sekci kontakty

 5. Bankovní spojení
  naleznete v sekci organizace

 6. IČO
  Identifikační číslo organizace (IČO) naleznete v sekci organizace

 7. Dokumenty, rozpočet obce, usnesení
  naleznete v základním menu obecní úřad

 8. Žádosti o informace

  • Místo a způsob, jak získat informaci
  • osobně - na obecním úřadě Skršín
  • telefonicky - 724 143 834
  • písemně zaslat na adresu (viz kontakty)
  • elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo na el.podatelnu obce v sekci e-podatelna
 9. Příjem žádostí a dalších podání

  Na obecním úřadě Skršín lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podané žádosti o informace a jejich odpovědi najdete ZDE.

 10. Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Skršín

  Proti rozhodnutí Obce Skršín, lze podat odvolání, opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č.495/2004 Sb., k provedení zákona č.227/2000 Sb.).
 11. Formuláře

  Formuláře pro podávání žádostí jsou k dispozici na obecním úřadu, nebo v sekci dokumenty ke stažení.

 12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací - popisy postupů
  naleznete v sekci důležité odkazy

 13. Předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí na obecním úřadu

 14. Vydané právní předpisy a vyhlášky
  naleznete v sekci vyhlášky

 15. Úhrady za poskytování informací
  naleznete v sekci důležité odkazy

 16. Licenční smlouvy a výhradní licence jsou k nahlédnutí na OÚ (jedná se především o licence k SW, který je používán na OÚ)

 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  naleznete v sekci výroční zprávy

 18. Příspěvková organizace - obec Skršín nemá

 19. Zpracování osobních údajů - obec zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů

 20. Veřejně přístupné registry - v sekci důležité odkazy

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat